Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van Bella Vitta met ondernemingsnummer BE 0871.065.146 en maatschappelijke zetel te Sint-Jansstraat 14, 8840 Staden ( hierna 'de verkoper' genoemd ). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een bestelling 

via de webshop van Bella Vitta wordt geplaatst via www.bellavitta.be. De website van Bella Vitta werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële 

doeleinden. Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd 'de klant'), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn. Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens 

gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden 

noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website.  Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging 

werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door 

de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met Bella Vitta ingeval van onduidelijkheid. Inlichtingen die niet in deze voorwaarden te vinden zijn, kunnen worden opgevraagd via info@bellavitta.be.

Aanbod en bestelling

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.bellavitta.be. De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich 

duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. 9. Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. De klant zal via een email hiervan op de hoogte gebracht worden.  De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren 

ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel. Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de 

beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen voor bijkomende inlichtingen via het contactformulier onder de rubriek 'contacteer ons', of via e-mail aan info@bellavitta.be of op het telefoonnummer 0478 30 24 08. 

Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW met uitzondering voor intracommunautaire zendingen aan houders van een BTW-nummer, waar een BTW-tarief van 0% geldt. De klant staat zelf in voor de juistheid van het doorgegeven 

BTW-nummer. Voor levering in België zijn de prijzen exclusief leveringskosten tot 50 euro. Vanaf 50 euro zijn de prijzen inclusief leveringskosten in België. Voor levering naar Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg zijn de prijzen exclusief leveringskosten tot 100 euro. Vanaf 100 euro zijn de prijzen 

inclusief leveringskosten naar Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg. De kosten voor verzending naar andere landen worden opgegeven bij bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. Er kan dan alsnog van de bestelling worden afgezien. Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt 

via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact, Maestro, Visa, MasterCard, overschrijving. Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 5 dagen, binnen welke 

termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt, zoniet vervalt de bestelling.

Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

Levering

Levering is voorlopig enkel mogelijk in volgende landen: België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland. De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres, door afhaling in een postpunt of postkantoor of door ophaling in de winkel. Levering in andere landen 

gebeurt ofwel op het door de klant opgegeven adres of in het gekozen postkantoor of postpunt. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn. Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres, postkantoor of postpunt wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt 

meegegeven met bPost. Via de daarin vermelde link met trackingnummer kan de klant de verzending opvolgen via de e-tracker van myParcel. De klant die kiest voor levering in een postkantoor, postpunt of pakketautomaat ontvangt een e-mail of sms van zodra de zending is toegekomen in het gekozen afhaalpunt. De 

leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België en Nederland, en 

minimaal 2 werkdagen en maximaal 30 dagen in andere landen. De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

Retour

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen. Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in de winkel. 

Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking. De klant wordt  naar keuze terugbetaald of ontvangt een tegoedbon. De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en te worden 

verzonden aan volgend retouradres: Bella Vitta, Sint-Jansstraat 14, 8840 Staden. Terugzending is op kosten van de koper. Hiertoe dient het retouradres op een extra doos te worden gekleefd (niet op de schoendoos zelf!) waarna de doos wordt afgegeven in het postkantoor en op kosten van de koper verzonden. 

Ook voor terugzending vanuit het buitenland draagt de klant zelf de kosten. In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt. Schoenen mogen enkel binnen en op een zuivere ondergrond worden gepast. Aan retour zijn 

naast verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden. Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier als de klant de betaling uitvoerde. Indien gewenst, kan de klant ook opteren voor een tegoedbon. Hiermee kan een nieuwe bestelling worden geplaatst 

in onze winkel. Het modelformulier kan hier worden gedownload.

Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Bella Vitta, Sint-Jansstraat 14, 8840 Staden of via een bericht op de contactpagina van de webshop 

of een mail naar info@bellavitta.be. Ingeval van gesignaleerde problemen moet de klant dit melden aan de online klantendienst binnen de zeven dagen na ontvangst. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld 

onder retour. De kosten van verzending vanuit België en Nederland (mits een gepersonaliseerd label wordt opgemaakt zoals hoger omschreven onder retour) vallen ten laste van de verkoper. Voor verzending vanuit andere landen, staat de klant zelf in voor de kosten. De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties. 

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het 

artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Bij een eerste online bestelling of reservatie dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te 

melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. De verkoper heeft het recht om 

op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het 

systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

Bescherming van de privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving 

nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling. De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen 

omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de online klantendienst van de verkoper. De klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel.

Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd. Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen 

de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Oostende en desgevallend het Hof van Beroep te Antwerpen bevoegd. In geval van een geschil kan de klant terecht bij de geschillencommissie via het ODR-platform.